Mainmenu

Fotoarchief Fotoarchief van de voorlopers van de Gerrit Rietveld Academie

Collection description
Archive number
NL-HaRKD.0393
Collection-/archive creator
Dagteeken- en Kunstambachtschool voor Meisjes (1878-1923)
Kunst-Nijverheid-Teekenschool Quellinus (1879-1923)
Teekenschool voor Kunstambachten (1880-1923)
Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (1924-1968)
Collection-/archive creator explanation
De Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers is in 1938 ondergebracht bij het IvKNO (Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs)
Date/period
1878-1967
Substantive description
Het fotoarchief van de voorlopers van de Gerrit Rietveld Academie bevat foto’s van taferelen in en om de verschillende academies en foto’s van het werk van leerlingen.
Keyword period
19th century, second half, 20th century, first half, 20th century, second half
Keyword artist
Dagteeken- en Kunstambachtschool voor Meisjes (1878-1923); Kunst-Nijverheid-Teekenschool Quellinus (1879-1923); Teekenschool voor Kunstambachten (1880-1923); Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers; Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (1924-1968)
Language
Nederlands [TA]
Ordening
geordend op archiefvormer en daarbinnen op onderwerp
Size in meters
2.5
Type of material
photograph, negative
Fysieke beperkingen voor gebruik
Het Foto-archief (zie inventaris) is alleen raadpleegbaar na afspraak met de archivaris. Neemt u contact op via info@rkd.nl of +31 (0)70-3339777
Access sort
inventaris
Access explanation
De inventaris van het fotoarchief bestaat uit twee delen.
Access link
http://rkddb.rkd.nl/rkddb/Inventar/voorlopers_Rietveld_Fotoarchief.pdf
Consulting conditions
Het archief is niet openbaar. Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen dan wel derden, is bij besluit van het College van Bestuur van de Gerrit Rietveld Academie de openbaarheid van de archiefbescheiden die hiervoor in aanmerking komen, beperkt. De archiefbescheiden mogen alleen geraadpleegd worden na schriftelijke toestemming van de beheerder nadat de verzoeker van tevoren schriftelijk verklaart dat: - de uit de archiefbescheiden verkregen gegevens slechts voor een bepaald doel worden aangewend, met een korte omschrijving van het onderzoeksdoel, onderzoeksopzet en de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens is gewaarborgd; - hij geen reproducties mag (laten) vervaardigen van documenten uit de beperkt openbare stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder. De beheerder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden; - hij niets zal publiceren of op een of andere wijze openbaar zal maken waardoor belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad; - hij niet tot publicatie van gegevens zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de beheerder; - de beheerder het verzoek van de raadpleger ter advies kan voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur van de Gerrit Rietveld Academie; - hij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem ter kennis komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen, slechts voor eigen studie gebruikt en niet aan derden mededeelt.
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?