Mainmenu

Raadpleging en gebruik

Voorwaarden voor het raadplegen van archieven

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet (UAVG) bieden alleen onder bepaalde voorwaarden ruimte voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Onder 'verwerken' wordt o.a. verstaan het ter inzage geven/inzien van archiefstukken.

Om aan de voorwaarden van de AVG en de UAVG te voldoen maakt het RKD gebruik van dit formulier:

Wij verzoeken u dit formulier zorgvuldig door te nemen. Bij aanvraag van een archief wordt u gevraagd dit in te vullen. U kunt het aangevraagde archief alleen inzien nadat u het formulier volledig heeft ingevuld en het is ondertekend door u en een medewerker van het RKD. Indien u (nog) geen volledig antwoord kunt geven op bepaalde vragen, vermeld dan de reden. U kunt het formulier ook thuis invullen en meenemen bij uw bezoek. LET OP: het AVG-formulier is geen aanvraagformulier.

Archieven die in RKDcollections zijn aangemerkt als zijnde Bijzondere Collecties kunnen alleen op afspraak worden geraadpleegd. Meer informatie over de eventuele beperking van inzage van archiefstukken leest u hier. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het RKD.


Regels voor het raadplegen van archieven

  • Archieven moeten minimaal 2 werkdagen van te voren aangevraagd worden via archieven@rkd.nl
  • Momenteel is het niet toegestaan om zelf foto's te maken van de archieven.
  • Voor de raadpleging van archieven gebruikt u de ronde tafels voor de studiezaalbalie.
  • Bij het raadplegen van archieven mag alleen met potlood worden geschreven.
  • U dient het archiefmateriaal met de grootst mogelijke zorg te behandelen en alle aanwijzingen op te volgen.
  • Het archiefmateriaal is voor u op een kar gezet, graag één archiefdoos per keer op de tafel.
  • U wordt vriendelijk verzocht het materiaal op volgorde te houden. Bij onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de medewerker van de studiezaalbalie.
  • Na raadpleging van de archieven, wordt u verzocht zich af te melden bij de studiezaalbalie en de archiefstukken bij deze balie terug te bezorgen.
  • De coördinator veiligheidszorg wordt geïnformeerd indien er aanwijzingen zijn dat er iets uit het geraadpleegde archief ontbreekt. In dat geval kan de videoregistratie worden geraadpleegd.