Mainmenu

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor op alle Diensten en Producten die via de RKD website (RKD Explore) worden geleverd.

1. Een actueel assortiment boeken, publicaties en tijdschriften wordt online via de webshop aangeboden. Wij streven ernaar deze bestellingen binnen twee weken te leveren. Dit servicelevel geldt voor alle leveringen binnen Nederland, alsmede binnen en buiten Europa. Voor de verzendkosten bij deze bestellingen hanteren wij drie tarieven:

  • Klein pakket: € 2,50 verzendkosten
  • Middel pakket: € 3,50 verzendkosten
  • Groot pakket: € 7,50 verzendkosten

Indien uw bestelling meerdere boeken, publicaties of tijdschriften betreft dan wordt slechts eenmaal het hoogste verzendtarief in rekening gebracht.

2. Toegangskaarten voor RKD Talks en andere activiteiten worden online via de webshop aangeboden. Uw betalingsbewijs is in dit geval tevens uw toegangsbewijs.

3. Naast de mogelijkheid online producten te bestellen biedt RKD Explore ook de mogelijkheid een aantal diensten bij het RKD af te nemen. De geboden dienstverlening bestaat kort samengevat uit:

  • Aanvraag scanverzoek archiefstukken vanuit de database RKDarchives
  • Aanvraag scanverzoek beschikbare digitale afbeeldingen vanuit de databases RKDimages en RKDportraits
  • Aanvraag scanverzoek digitale afbeelding waarvan beschikbaarheid onbekend is
  • Aanvraag kunsthistorisch onderzoek
  • Aanvraag specialistisch onderzoek

4. In alle gevallen waarbij materiaal waarvan de rechten berusten bij Stichting RKD voor publicatie en/of andere vormen van openbaarmaking (hierna te noemen: publicatie) wordt gebruikt, is men verplicht daarvoor schriftelijk toestemming aan te vragen. Deze aanvraag kunt u per email of per brief richten aan de Stichting RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis onder vermelding van de afdeling of medewerker bij wie u de scans heeft besteld en met opgave van de volgende gegevens:

a) Beeldmateriaal: naam van de kunstenaar, titel van het kunstwerk, en bij voorkeur ook: laatst bekende verblijfplaats, collectie of veiling, negatiefnummer, IB-nummer, afbeeldingsnummer of barcode (indien aanwezig), een fotokopie van het kunstwerk.
b) Archiefmateriaal: titel van het archief/collectie, inventarisnummer (indien aanwezig), omschrijving van het stuk, barcode (indien aanwezig).
c) Publicatie: naam van de auteur of redacteur, titel van de publicatie, naam van de uitgever, plaats en jaar van uitgave, naam van het museum (indien van toepassing), oplage.

5. In alle gevallen  waarin beeldmateriaal als bedoeld onder 4 wordt gebruikt voor publicatie, is de aanvrager verplicht de fotoverantwoording, zoals vermeld in de brief waarbij toestemming is verleend voor publicatie, in de directe nabijheid van de gepubliceerde afbeelding te plaatsen of in een fotoverantwoording op te nemen.

6.De Stichting RKD ontvangt in dit geval kosteloos een exemplaar van het product waarin c.q. waarvoor het beeldmateriaal is gebruikt, tenzij een andere regeling is getroffen.

7. Toestemming voor publicatie wordt uitsluitend verleend voor de publicatie waarover men bij de aanvraag gegevens heeft verstrekt. Voor heruitgaven, bijdrukken of opname in andere publicaties dient steeds opnieuw het publicatierecht te worden aangevraagd.

8. De Stichting RKD wijst er nadrukkelijk op dat:

a) Waar het afgebeelde object een werk betreft van een kunstenaar die nog in leven is of niet langer dan zeventig jaar geleden is gestorven, volgens de Nederlandse Auteurswet deze kunstenaar, diens erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers rechten kunnen doen gelden bij publicatie van het object;
b) Bij publicatie van een archiefstuk in het bezit van de Stichting RKD de gebruiker van de daarvan gemaakte foto gehouden is zich te verzekeren van de toestemming van de auteur van het betreffende manuscript, respectievelijk de afzender van de brief, de in het stuk genoemde personen en hun erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast kan een openbaarheidsbeperking aanwezig zijn om reden van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van levende personen die in archiefstukken voorkomen. De regelgeving hierover vindt u in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
c) Naast de auteursrechthebbende moet bij publicatie van portretten gewezen worden op de wetgeving inzake portretrecht genoemd in de Auteurswet. De gebruiker van de foto is gehouden zich te verzekeren van de toestemming van de geportretteerde, of diens nabestaanden tot tien jaar na overlijden van deze, in geval van een in opdracht gemaakt portret.

9. De gebruiker van bij de Stichting RKD berustende tekstuele- en beelddocumentatie vrijwaart de Stichting RKD tegen de gevolgen van elke claim van derden die uit openbaarmaking van dit materiaal kan voortvloeien.

10. ICL leveringen / diensten uitgesloten. De website RKD Explore ondersteunt geen ICL leveringen/diensten. Wanneer het RKD goederen verkoopt aan een particulier in de EU, dan wordt de btw in rekening gebracht die geldt in Nederland. Wanneer het RKD goederen verkoopt aan een ondernemer (die dus in eigen land een btw-aangifte doet) wordt er een 0% tarief toegepast op de factuur. Een ondernemer in het buitenland berekent en betaalt in het eigen EU-land de btw. Dit is een intracommunautaire levering, die momenteel niet wordt  ondersteund door RKD Explore. Neemt u in dat geval contact op met het RKD.

11. Restitutie van betalingen voor evenementen is niet mogelijk.

12. Het is niet mogelijk om scanaanvragen en fotokopieën na betaling te annuleren.

13. Voor al uw vragen en opmerkingen aan het RKD kunt u contact opnemen via 070-3339777 of info@rkd.nl