Mainmenu

Auteursrecht

Reproducties van de collectie bestellen

Het RKD streeft er naar het leveren van reproducties van materiaal uit de collecties zo goed mogelijk te faciliteren. De mogelijkheid bestaat om materiaal te laten reproduceren, echter alleen als de status van het materiaal dat toestaat.


Kunstwerken in openbare collecties

Wanneer een kunstwerk zich in een openbare collectie zoals een museum bevindt, dienen scans te allen tijde door u zelf bij de desbetreffende instelling te worden besteld, tenzij het RKD een afbeelding bezit die het kunstwerk in een staat toont die voorafgaat aan het moment waarop het kunstwerk deel uitmaakte van de betreffende collectie. Een uitzondering kan ook worden gemaakt wanneer de desbetreffende openbare collectie niet in staat is om een scan te leveren.


Kunstwerken in de kunsthandel

Wanneer een kunstwerk in de afgelopen vijf tot zeven jaar in de kunsthandel is geweest of is aangeboden op een veiling, dient u scanbestellingen in eerste instantie te richten aan de betreffende kunsthandel of aan het veilinghuis. Van kunstwerken die langer dan vijf tot zeven jaar geleden in de kunsthandel of op een veiling zijn geweest, of waarvan de huidige verblijfplaats onbekend is, kunnen bij het RKD reproductie scans worden besteld.


Kunstwerken in particuliere collecties

Bestellingen van afbeeldingen van werken uit particuliere collecties worden door het RKD per geval beoordeeld. Het RKD geeft geen adresgegevens van eigenaren. Eventueel en indien mogelijk zoekt het RKD met de eigenaar contact over een bestelling.


Auteursrecht op kunstwerken

Afbeeldingen van kunstwerken waarvan de maker nog in leven is of niet langer dan zeventig jaar geleden is overleden, kunnen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de kunstenaar of diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers. Hiertoe dient u contact op te nemen met de kunstenaar zelf of met diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers, of met Pictoright die de rechten van een groot aantal kunstenaars beheert. Het RKD bemiddelt hierin niet.


Auteursrecht op foto's

Voor foto's van driedimensionale kunstwerken of waarop een driedimensionale voorstelling is te zien en voor foto's die tevens zijn bedoeld als kunstwerk, geldt dat reproductie ervan niet is toegestaan zonder toestemming van de fotograaf of diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers tot zeventig jaar na het overlijden van de fotograaf. Voor adressen van fotografen en fotobureaus kunt u contact opnemen met de Stichting Burafo. Foto's van tweedimensionale kunstwerken kunnen juridisch beschermd zijn.


Portretrecht

Voor portretten die in opdracht zijn gemaakt is er voor eerste publicatie tot en met tien jaar na de dood van de geportretteerde toestemming nodig van de geportretteerde of diens erven. Als er meerdere mensen op een portret staan, is toestemming van alle geportretteerden nodig. Is het portret niet in opdracht gemaakt, dan moet er een redelijk belang zijn dat verhindert dat het portret openbaar wordt gemaakt. Het recht op eerste publicatie van de geportretteerde vervalt wanneer het portret al eerder rechtmatig in het verkeer is gebracht, bijv. als het al legaal op de website van een organisatie is gepubliceerd.

De maker van een portret heeft auteursrecht op een portret. Afbeeldingen van een portret waarvan de maker nog in leven is of niet langer dan zeventig jaar geleden is overleden, kunnen niet worden gereproduceerd zonder zijn toestemming. Hiertoe dient U contact op te nemen met de kunstenaar zelf of met diens erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers, of met Pictoright die de rechten van een groot aantal kunstenaars beheert.


Auteursrecht op archivalia

Auteursrecht op archivalia is geldig tot en met zeventig jaar na de dood van de vervaardiger. Na de dood van de vervaardiger gaat het auteursrecht over op erfgenamen van de vervaardiger of wettelijke vertegenwoordigers, als het voordien niet is overgedragen aan een andere partij. Voor archivalia waarvan de vervaardiger onbekend is geldt een beschermingsduur van zeventig jaar na openbaarmaking van het archiefstuk. Is een anoniem archiefstuk niet openbaar gemaakt, dan wordt uitgegaan van zeventig jaar na totstandkoming van het archiefstuk. Archiefstukken die post mortem gepubliceerd zijn, maar wel voor 1995, komen pas zeventig jaar na eerste publicatie in het publieke domein. Indien het auteursrecht van toepassing is, kunnen archiefstukken dan wel citaten uit archiefstukken niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de auteur van het betreffende archiefstuk of zijn erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers. Hiertoe dient u zelf contact met betrokkene(n) op te nemen. Het RKD bemiddelt hierin niet.

Voor de rechtspositie van in archiefstukken genoemde, nog levende personen, die met identificeerbare personen in verband kunnen worden gebracht, wordt gewezen op hetgeen daarover is bepaald in de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Auteursrecht op boeken en tijdschriften

Er rust auteursrecht op teksten tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur. Bij een in redactie uitgegeven stuk – dus zonder naamsvermelding – is dat zeventig jaar na uitgave. Op sommige uitgaven kunnen meerdere auteursrechtaanspraken rusten, bijvoorbeeld in geval van een tijdschrift waarin meerdere auteurs hebben gepubliceerd. In verband met de leeftijd van de verschillende auteurs kunnen verschillende artikelen in één tijdschrift gedurende een uiteenlopende perioden beschermd zijn.


Vrijwaring

In alle gevallen waarin materiaal wordt verveelvoudigd en openbaar gemaakt, waarvan de rechten niet bij de Stichting RKD berusten en de rechten van derden niet zijn verstreken, is de gebruiker gehouden zich te verzekeren van de toestemming van de desbetreffende kunstenaar, auteur, fotograaf en/of uitgever van het boek, catalogus, tijdschrift of archiefstuk. De gebruiker vrijwaart de Stichting RKD tegen de gevolgen van elke claim die uit het niet nakomen van deze verplichting zou kunnen voortvloeien.


Meer informatie over auteursrecht

Meer informatie over auteursrecht vindt u o.a. op de website www.auteursrecht.nl/auteursrechtwijzer.