Mainmenu

Voorwaarden

Voorwaarden scanaanvragen

1. Digitale scans kunnen worden gemaakt als de status van het te reproduceren document dit toestaat. Zie hiervoor Auteursrecht.

2. In alle gevallen waarbij materiaal waarvan de rechten berusten bij Stichting RKD voor publicatie en/of andere vormen van openbaarmaking (hierna te noemen: publicatie) wordt gebruikt, is men verplicht daarvoor schriftelijk toestemming aan te vragen. Deze aanvraag kunt u richten aan Stichting RKD onder vermelding van de afdeling of medewerker bij wie u de scans heeft besteld en met opgave van de volgende gegevens:

  • Beeldmateriaal: naam van de kunstenaar, titel van het kunstwerk, en bij voorkeur ook: laatst bekende verblijfplaats, collectie of veiling, negatiefnummer, IB-nummer, afbeeldingsnummer of barcode (indien aanwezig), een fotokopie van het kunstwerk.
  • Archiefmateriaal: titel van het archief/collectie, inventarisnummer (indien aanwezig), omschrijving van het stuk, barcode (indien aanwezig).
  • Publicatie: naam van de auteur of redacteur, titel van de publicatie, naam van de uitgever, plaats en jaar van uitgave, naam van het museum (indien van toepassing), oplage.

3. In alle gevallen en te allen tijde waarin beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicatie is de aanvrager verplicht de fotoverantwoording, zoals vermeld in de brief waarin toestemming is verleend voor publicatie, in de directe nabijheid van de gepubliceerde afbeelding te plaatsen of in een fotoverantwoording op te nemen.

4. De Stichting RKD ontvangt kosteloos een exemplaar van het product waarin c.q. waarvoor het beeldmateriaal is gebruikt, tenzij een andere regeling is getroffen.

5. Toestemming voor publicatie wordt uitsluitend verleend voor de publicatie waarover men bij de aanvraag gegevens heeft verstrekt. Voor heruitgaven, bijdrukken of opname in andere publicaties dient steeds opnieuw het publicatierecht te worden aangevraagd.

6. In alle gevallen waarin materiaal wordt gereproduceerd waarvan de rechten niet bij Stichting RKD berusten, is de gebruiker gehouden zich te verzekeren van de toestemming van de desbetreffende kunstenaar, auteur, fotograaf en/of uitgever van het boek, catalogus of tijdschrift waaruit is gereproduceerd. Dit laatste geldt uiteraard niet voor materiaal waarvan de rechten zijn verstreken. De gebruiker vrijwaart de Stichting RKD tegen de gevolgen van elke claim die uit publicatie zou kunnen voortvloeien. Kijk voor meer informatie bij Auteursrecht.