Mainmenu

Voorwaarden

Voorwaarden fotobestellingen

 

 1. Foto’s en digitale scans kunnen worden gemaakt als de status van het te reproduceren document dit toestaat.

 2. In alle gevallen waarbij materiaal waarvan de rechten berusten bij Stichting RKD voor publicatie en/of andere vormen van openbaarmaking (hierna te noemen: publicatie) wordt gebruikt, is men verplicht daarvoor schriftelijk toestemming aan te vragen. Deze aanvraag kunt u richten aan Stichting RKD onder vermelding van de afdeling of medewerker bij wie u de foto(’s) heeft besteld en met opgave van de volgende gegevens: 

  • Beeldmateriaal: naam van de kunstenaar, titel van het kunstwerk, en bij voorkeur ook: laatst bekende verblijfplaats, collectie of veiling,
    negatiefnummer, IB-nummer,  afbeeldingsnummer of barcode (indien aanwezig), een fotokopie van het kunstwerk.
  • Archiefmateriaal: titel van het archief/collectie, inventarisnummer (indien aanwezig), omschrijving van het stuk, barcode (indien aanwezig).
  • Publicatie: naam van de auteur of redacteur, titel van de publicatie, naam van de uitgever, plaats en jaar van uitgave, naam van het museum
    (indien van toepassing), oplage.

   

 3. In alle gevallen waarin materiaal wordt gereproduceerd waarvan de rechten niet bij Stichting RKD berusten, is de gebruiker gehouden zich te verzekeren van de toestemming van de desbetreffende kunstenaar, auteur, fotograaf en/of uitgever van het boek, catalogus of tijdschrift waaruit is gereproduceerd. Dit laatste geldt uiteraard niet voor materiaal waarvan de rechten zijn verstreken. De gebruiker vrijwaart de Stichting RKD tegen de gevolgen van elke claim die uit publicatie zou kunnen voortvloeien.

 4. In alle gevallen en te allen tijde waarin beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicatie is de aanvrager verplicht de fotoverantwoording, zoals vermeld in de brief waarin toestemming is verleend voor publicatie, in de directe nabijheid van de gepubliceerde afbeelding te plaatsen of in een fotoverantwoording op te nemen.

 5. De Stichting RKD ontvangt kosteloos een exemplaar van het product waarin c.q. waarvoor het beeldmateriaal is gebruikt, tenzij een andere regeling is getroffen.

 6. Toestemming voor publicatie wordt uitsluitend verleend voor de publicatie waarover men bij de aanvraag gegevens heeft verstrekt. Voor heruitgaven, bijdrukken of opname in andere publicaties dient steeds opnieuw het publicatierecht te worden aangevraagd.

 7. Stichting RKD wijst er nadrukkelijk op dat:

 8. Waar het afgebeelde object een werk betreft van een kunstenaar die nog in leven is of niet langer dan zeventig jaar geleden is gestorven, volgens de Nederlandse Auteurswet deze kunstenaar, diens erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers rechten kunnen doen gelden bij publicatie van het object; 

  • Bij publicatie van een archiefstuk in het bezit van de Stichting RKD de gebruiker van de daarvan gemaakte foto gehouden is zich te verzekeren van de toestemming van de auteur van het betreffende manuscript, respectievelijk de afzender van de brief, de in het stuk genoemde personen en hun erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers. Voor de rechtspositie van in archiefstukken genoemde, nog levende personen, die met identificeerbare personen in verband kunnen worden gebracht, wordt gewezen op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); • Naast de auteursrechthebbende moet bij publicatie van portretten gewezen worden op de wetgeving inzake portretrecht genoemd in de Auteurswet. De gebruiker van de foto is gehouden zich te verzekeren van de toestemming van de geportretteerde, of diens nabestaanden tot tien jaar na overlijden van deze, in geval van een in opdracht gemaakt portret.
  .
 9. De gebruiker van bij de Stichting RKD berustende visuele en tekstuele documentatie vrijwaart Stichting RKD tegen de gevolgen van elke claim van derden die uit openbaarmaking van dit materiaal kan voortvloeien.