Mainmenu
775266
1 / 1

Leidse Kunstambachten tot 1575

Claasz, Dammes, Leiden, 1538-10-18, Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+12 (Wedboek 1538-1539)
Citaat
Bibliotheek
Persönlichkeit des Lucas van Leyden
Nachkommen des Lucas van Leyden
taste for Lucas van Leyden prints’
Maarten Peeters : publisher at the Sign of the Golden Fountain
eeuw Leidse kunst 1475-1575 : de digitale ontsluiting van archiefstukken over Leidse kunstenaars en ambachtslieden = A century of art in Leiden 1475-1575 : digital accessibility of archival records about Leiden artists and craftsmen
Vorm
archiefstuk
Vrije titel
Schepenbank (Oud Rechterlijk Archief), nummer toegang 0508, inv. no. 42+12 (Wedboek 1538-1539)
Begindatum
1538-10-18
Einddatum
1538-10-18
Trefwoord persoon
Claasz, Dammes (schilder)
Leyden, Lucas van (schilder)
Leyden, Lucas van (overleden)
Claasz, Dammes echtgenoot van Marytgen Lucasdr
Leyden, Lucas van vader van Marytgen Lucasdr
Elizabeth van Bosschuysen (overleden)
Elizabeth van Bosschuysen weduwe van Leyden, Lucas van
Jan van Ryswyck weduwnaar van Elizabeth van Bosschuysen
Plaats onderwerp
Leiden
Citaat
Dammes claes z[oen] schilder als man en[de] voicht van marytgen lucas dochter zyn huysvr[ouw] als enige erfgenaem by testamente van wylen meester lucas huygen z[oen] hoer vader was saligher gedachten b[eclaecht] Jan van Ryswyck als boelhouder vand[en] gemeen[en] boel van Jonffr[ouw] elysabeth van bosschuysen zyn huysvr[ouw] was wed[uw]e wylen vand[en] voors[eyden] meester lucas Seggen[de] alzoe Jonffr[ouw] elysabeth voorn[oemd] In haer leven zekere Jaeren na toverlyden vand[en] voorn[oemden] meester lucas In lyftochte uuyt crachte van zeke[ren] testamente gebruyct en[de] beseten heeft alle des voors[deye] meester lucas achtergelaeten goeden Roeren[de] ende onroeren[de] gheen uuyt gesondert / welcke goeden die voors[eyde] Jan van Ryswyck als boelhouder alsnoch heeft hout en[de] besit . sonder eenich Recht ofte actie daer an te hebben / ende niet tegenstaen[de] tdoechtelick v[er]souck en[de] vermaninge byden voors[eyden] Dammes claesz[oen] anden voorn[oemden] Jan van Ryswyck gedaen om[m]e tradicie en[de] leveringe te hebben vand[en] voors[eyden] goeden en[de] bysonder van enige cope[re]n platen Dien hy bysond[er] nootelick van Doen heeft Is nochtans van Dies te doen geheel on// v[er]te willich gebleven . buyten alle Recht en[de] Reden Seyt daer omme en[de] concludeert Dammes claes z[oen] eysscher voors[eyd] Ind[en] name zoe hy procedeert Dat [“va” stricken out] Jan van Ryswyck boelhoud[er] voors[eyd] by u . my[n] heeren senten[tie] gecondempneert zal wesen hem eysscher te leve[re]n ofte doen leveren alle die voors[eyde] goed[en] tzy Roeren[de] en[de] onroeren[de] gheen goeden uuytgesondert zulcx die by meester lucas huygen z[oen] voorn[oemd] mitter doot geruymt en[de] achtergelaeten zyn of by gebreke van dien vyftien hondert gouden karol[us] guld[ens] dair voir te geven behouden Juste moderatie van scepenen Protesteren[de] niet te min Ingevalle van processe van schade ende Interest die hy geleden heeft en[de] noch van dage te dage lyden[de] Is doer tonberen vand[en] voors[eyden] goeden en[de] bysonder vande voorn[oemde] cope[re]n platen om[m]e daer off zyn actie te Intente[re]n Daer en[de] alsoe zynen goeden Raedt gedragen zall / boven getoegen up dynsdaghe naestcomen[de] actum den XXVen octobr[is] // weder uuytgestelt tot morgen actum den XXIXen octobr[is] // upten VIIJen nove[m]bris Is gewesen [“dat die voors[eyde] dammes claesz[oen] mit zyn presentacie volstaen zel” stricken out] . alzoe deysscher den [“pre” stricken out] verweerder presenteert te leveren Inventar[is] vande goeden Dat hy mitte zelve presentacie volstaen zel . en[de] c[on]dempneren voirts den verweerd[er] In des voirs[eyden] eysschers eyssche ende ansprake [Insertion bound in before the regular page, labelled on its verso:] Tgeen Dat In dese cedulle gescr[even] staet Dent en[de] behoert up dammes claesz[oen]s clachte [also written on the verso but stricken out: anthonis adriaens zoen van delfshaven heeft teerste termyn vande vischmart om - LXXX £ ] Dammes claesz[oen] voors[eyd] heeft geconsenteert [“en[de] overgegeven” stricken out] voirscepen[en] als dat [“hy” interlineated] zyn executie [“ge” stricken out] surceeren zel den tyt van drie weecken Des zoe heeft Die voors[eyde] Jan van Ryswyck mede voir scepenen c[om]p[ar]eeren[de] [“geconsenteert [“oick” interlineated] In de c[on]dempnace” stricken out] . geloeft als Dat hy Jegens des voors[eyde] dammes claes z[oen]s c[on]dempnacie up hem vercregen [“mitsgaders” inserted in margin] [“en[de]” stricken out] oick tegens Die voors[eyde] surceance hem niet en [“be” sticken out] sal behelpten mit eenige provisie die men ter contrarie van Dien enichsins zoude moegen vercrygen ofte verwerven actum den XIIJen nove[m]br[s] anno XVC XXXVIIJ Scepen[en] al sonder geryt boeckelsz[oen] en[de] cornelis paeds
Trefwoord
schilder; Graveertechniek; graveur (prentmaker)
Samenvatting
Dammas Claesz, painter, as husband and guardian of Marytgen Lucasdr, sole heiress of the late Master Lucas Huygenz, her father, sues Jan van Ryswyck, possessor of the estate of Lady Elysabeth van Bosschuysen, who was his wfie, widow of the aforesaid Master Lucas. The plaintiff states that on the strength of Lucas’s testament, Elysabeth during her life enjoyed the usufruct of Lucas’s entire estate, which Jan van Ryswyck still possesses without any right to it and despite proper requests and summonses brought by Dammas Claesz demanding delivery of the aforesaid goods, and especially of some copper plates that he particularly needs. The defendant remains entirely unwilling to comply. The plaintiff demands that the magistrates order the defendant to deliver all the goods from the estate of Master Lucas Huygenz or else pay 1500 gold Karolus guldens, plus damages and costs arising from the plaintiff’s not having possession of the copper plates to use. The case was scheduled but then postponed. On 8 November the court decided in favor of the plaintiff. An additional document dated 13 November 1538 records that Dammas Claesz agreed to a three-week delay during which Jan van Ryswyck promised the court not to take legal action against the court’s decision in favor of Dammas Claesz.
Opmerking
This case is about Lucas van Leyden’s copper engraving plates that his son-in-law wanted to use to print further copies of Lucas van Leyden’s engravings.
Zie
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/scans/NL-LdnRAL-0508/2.3.12/start/60/limit/10/highlight/1
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/scans/NL-LdnRAL-0508/2.3.12/start/60/limit/10/highlight/2
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/scans/NL-LdnRAL-0508/2.3.12/start/60/limit/10/highlight/3

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?