Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Koekkoek, Barend Cornelis, 1841
Citaat
Bibliotheek
Herinneringen en mededeelingen van een landschapschilder [Koekkoek, 1841]
Begindatum
1841
Trefwoord persoon
Koekkoek, Barend Cornelis (kunstenaar)
Koekkoek, Barend Cornelis (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
pp.229-232
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Ik sprak zo even van naäpen. Wie aapt er meer na dan een schilder? Laat ons een oogenblik bij deze stof stilstaan. Het is mogelijk, dat er iets goeds in het volgende mijner ideën gelegen is, en in dat geval kan hetzelve den jongen kunstenaar van nut zijn. Wij zullen het woord naäpen, dat toch zoo bijzonder fraai niet klinkt, en in den eigenlijken zin des woords niet geheel op ons onderwerp toepasselijk is, veranderen en in deszelfs plaats het woord studeren zetten, en wel studeren naar de onvergelijkelijk schoone natuur. Naar de natuur schilderen, schilders! misschien reeds twintig duizend malen vóór mij beter gezegd; dat doet niets af, nog twintig maal twintig duizend maal de jonge lieden dit toegeroepen, is niet te veel, want voor dezen klank zijn velen hardhoorig, ja, soms geheel doof. Studeren naar de natuur is, ten eerste, bovenal nuttig en noodzakelijk: 2o. verrijkt men de geest en krijgt men schoone denkbeelden; 3o. moet dit studeren onderhouden worden; 4o. het vereischt moed, geduld en standvastigheid; 5o. is dit het beste en eenige belangrijke hoogte in de schilderkunst te komen, en, laten wij dit er nog bijvoegen, naar de natuur studeren is aangenaam. Het is nuttig, noodzakelijk, ja, het is pligt naar de volmaaktheid te streven, zoowel in kunsten als in wetenschappen; het is onbetwistbaar waar, dat de eerste op de laatste een' sterken invloed uitoefenen; in hoe verre en hoedanig die invloed op het zedelijke werkt, behoort hier niet door ons onderzocht te worden. Wij zullen nog alleen zeggen, dat de mensch door naar volmaaktheid te streven nader aan het hoofddoel komt, waarvoor hij is geschapen. Onder de kunsten, die een' sterken invloed op den mensch uitoefenen, verdienen zeker de dicht- en schilderkunst den eersten rang. Zullen zij het hart, de ziel treffen, dan moeten hare tafereelen of verheven of eenvoudig, maar altijd natuurlijk waar zijn. Luistert, jonge schilders! het is u nut, om in uwe kunst zooveel mogelijk te volmaken, en wat is hier volmaakter dan de schoone, ongekunstelde natuur? Ziet daar uw model! Het onderwijs in de kunst is niets meer dan eene noodzakelijke inleiding tot het groote werk. Wat zegt eene schilderij naar de zoogenaamde regelen der kunst geschilderd, als zij, bij al hare naauwkeurig uitvoering en de strengste inachtneming van het perspectief, dood is? - De natuur is de volmaakste schilderij, daarom moeten wij zoo veel studiën naar haar maken als mogelijk is. De werken der menschen zijn onvolmaakt; men neemt onwetend het niet schoone met het schoone van dezelve over; in de natuur kunnen wij niet dwalen: alles in haar is waar! en waarheid moet steeds den kunstenaars een heilige pligt zijn. Als hij rusteloos en verstandig de natuur bestudeert, zal hij den aanschouwer in zijne werkplaats op het doek of paneel eene bevallige leugen doen gelooven. Deze denkt, dat hetgeen hij ziet, stellig een gezigt is van de eene of andere plaats, naar de natuur geschilderd, en niet zonder reden: immers, als men onophoudelijk de natuur gadeslaat, de harmonie van licht en donker, de bevalligheid daardoor veroorzaakt, de oneindige verscheidenheid der voorwerpen enz., heeft bestudeerd, kunnen voorwerpen, uit onderscheidene natuur-studiën genomen, met oordeel en smaakt op het doek of paneel geplaatst, den aanschouwer, die de natuur slechts oppervlakkig beschouwt, en geene kennis van zamenstelling of compositie heeft, doen gelooven, dat uwe schilderij eene letterlijke navolging der natuur is, hoewel hij slechts eene bevallige leugen ziet.
Trefwoord
naar de natuur werken; in het atelier werken; schilderen; olieverfstudie; compositie; natuur; geest; landschap (als genre); ziel (expressie)

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?