Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Bles, David, 1858-09-18
Citaat
Archief
kunstenaarsbrieven Haags Gemeentearchief
Vorm
brief
Begindatum
1858-09-18
Trefwoord persoon
Bles, David (kunstenaar)
Becker, Fridolin (kunstenaar)
Bles, David (ontvanger/aangeschrevene)
Becker, Frodelin (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
4
Citaat
[1:1] WelEdele Heer, Veelgeliede Meester! Den 19den September wil ik niet laten voorbijgaan zonder WEd door dezen mijne hartelijke gelukwenschen te betuigen, welke ik hoop Uw als ook Mevrouw Uwe echtgenote en Kinderen in volmaakte gezondheid zult ontvangen; Zonder twijfel zullen allen die U liefhebben en hoogachten vooral van deezen dag gebruik maken en hunne harten vol liefde, toegenegenheid en erkentlijkheid voor U uitstorten; ook ik ben verheugd op deezen dag mijn beste wenschen bij de hunnen te mogen voegen en gevoel mij van dankbaarheid doordrongen wanneer ik herdenk nu bijna 10 jaren geleden dat ik de eerste lessen in de zoo edele schilderkunst van U ontving en verder onder Uw (?) ge leiding vier jaren heb doorgebragt en nog steeds dagelijks komen mij Uw goede raadgevingen en gedachten; mogt ik evenwel [1:2] nog niet volkomen beantwoord heb. ben aan het doel om eens bekwaam te worden in dit zoo moeyelijke kunstvak, aan Uw zorg heeft het niet gelegen; doch ik hoop steeds door volharding en ijverige studie in mijn werk te trachten, U als zijn mijn meester geen oneer te doen. (...) Het is mij tevens aangenaam Uw te kunnen melden dat ik vooralsnog goede vooruitzigten heb wat de werkzaamheden betreft. De generaal de Tuyll van wien ik de Portretten te Rotterdam geexposeerd heb, had mij uitgenodigd eenigen tijd alhier te Zuijlen te komen, waar [1:3] (?) een buitengoed heeft; mijn verblijf alhier is van langen duur geworden daar ik de Portretten gecopieerd heb voor de zuster van den Generaal Douari van de Capelle en een schilderijtje gemaakt van een gezicht op het Kasteel te Zuijlen. Het dorpje Zuijlen ligt een uur gaans van Utrecht, een gezonde luchtstreek doch wat het landschap betreft niet veel schilderachtigs. de énorme pannebakkerijen waar het merendeel der arbeidende klassen van bestaat en de schuuren of bergplaatsen geven iets zeer triestigs aan de uitdrukking. Door aanbeveling van de Portretten welke ik het geluk heb gehad veel succes mede te hebben zal ik waarschijnlijk bij mijne terugkomst in den Haag nog eenige Portretten hebben te maken, wanneer ik hoop WED en Uwe geachte familie [1:4] in goeden welstand aan te treffen en WEd alles breedvoeriger mondeling te verhalen. Na U Waarde Meester en Uw geachte familie alle goeds toegewenscht te hebben en mij steeds in Uw gunstig aandenken aanbevelende, Verblijve ik. Met Schuldige Hoogachting Uw zeer toegenegen leerling Frodelin Becker Zuijlen den 18 September 58
Trefwoord
ambitie; portretteren; kunstonderwijs; meester (kunstenaar); leerling; schilderij

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?