Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

1852-11-27
Citaat
Archief
kunstenaarsbrieven Haags Gemeentearchief
Vorm
brief
Begindatum
1852-11-27
Trefwoord persoon
Becker, Frodelin (kunstenaar)
Bles, David (kunstenaar)
Chardin, Jean Baptiste Siméon (kunstenaar)
Rafaël (kunstenaar)
Tiziano (kunstenaar)
Bles, David (ontvanger/aangeschrevene)
Becker, Frodelin (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
4
Citaat
[1:1] Parijs den 27sten November 52. WelEdele Heer! Veelgeëerde Meester! WEds letteren met gelegenheid door WEdls vriend de Heer K. Enthoven zijn mij den 25 dezer in goeden welstand geworden; ik hoop ook dat WEd deze mijne letteren welke ik mij haast om van de goede gelegenheid gebruik makende WE te schrijven, in volmaakte gezondheid zult ontvangen.- Welk eene aangename en tevens vereerende verrassing was het voor mij, Waarde Meester! Uwe letteren te ontvangen welke voor mij van zoo veel waarde zijn te meer nog, dewijl ze mij in mijn vertrouwen bevestigen van Uwe opregte gezindheid ten mijnen aanzien en belangstelling mijn geluk betreffende. Ik kan niet nalaten WE vam harte dank te zeggen voor Uwe lessen en raadgevingen, ik zal ze met krachts [1:2] inspanning en eenen ijzeren ziel trouwelijk trachten optevolgen. (...) Omtrent WEds verzoek eenige schetsen te schilderen naar stukken van Chardin en andere interessantste van dien tijd, zal ik volgaarne voldoen. het verheugt mij, U, aan welke ik te zeer verpligting heb, deeze kleine dienst [1:3] te kunnen doen, ik hoop dat mijne keus naar Uw genoegen zal zijn. Ik zal wel haast de beloofde copie moeten beginnen zoudt WEd niet goedvinden wanneer ik het schilderij van Raphaël daartoe koos? dit stelt voor de maagd zittende met de twee kinderen waarvan het eene kind staande een weinig heupende. ik vind er zoo veel schoons in voor studie, vooral in tekening; hoezeer zoudt WEd mij verpligten mij hierover Uwe gevoelens , hoe te doen, te melden!- (...) Met pleistertekenen heb ik opgehouden dewijl het in die zaal alles behalve warm is, en zelfs zeer kil vooral dewijl het hier zeer vochtig weer is om dezen tijd. doch ik ben nu aan het schilderen van enkele koppen naar Titiaan en des avonds naar het naakt tekenen op het colège Mons Suisse hetzelfde waar ik dezen zomer [1:4] heb getekend.- (...) Uw getrouwe leerling Fridolin Becker
Trefwoord
kunstonderwijs; meester (professional); leerling; invloed oude meesters; studieschets; studiereis; kopiëren

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?