Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Bisschop, Christoffel, 1891, Een en ander over C. Bisschop
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
Een en ander over C. Bisschop
Begindatum
1891
Einddatum
1891
Opmerking datering
1891, dl. 2 (juli-december)
Trefwoord persoon
Bisschop, Christoffel (kunstenaar)
Schmidt, Willem Hendrik (kunstenaar)
Franckenberg en Proschlitz, Desiré Oscar Léopold von (kunstenaar)
Bombled, Karel Frederik (kunstenaar)
Spoel, Jacob (kunstenaar)
Aantal pagina´s
pp. 528-530
Taal
Nederlands (taal)
Citaat
Zijn gelukster wees hem naar Delft, naar het atelier van Schmidt, wiens roem - het was in het jaar 1846 - zijn toppunt had bereikt. [...] De élèves van Schmidt, aan wie Bisschop in het atelier (waarvan de wanden nog beschilderd waren door de leerlingen van Miereveldt) werd voorgesteld, maakten zich, evenmin als hij, sombere voorstellingen van het kortstondige van den roem huns leermeesters. Zij genoten het tegenwoordige en hoopten alles van de toekomst. Bisschop trof bij Schmidt, als zijn medeleerlingen, van Franckenberg, die later voor alles wat hij schiep eenen kooper vond en nederig zegt: "ik heb altijd geluk gehad, méer dan talent;' van Westrheene die de kunst liefhad, doch die, zooals zijne vrienden zeiden, den vorm niet kon vinden, en later het penseel neerlegde om de pen te vatten; die beiden werden zijne vrienden en zijn het gebleven; ook was daar Bombled, dien naderhand de nooddwang den lande uitdreef, eerst naar Antwerpen, later naar Parijs, waar hij nog illustratiën maakt, o.a. voor Le monde illustré: paardenmarkten, wedrennen, enz. enz. Nog vond Bisschop er de Salle, van wien Schmidt de schoonste verwachtingen koesterde, doch terstond na den dood des Meesters de kunst ontrouw werd, en eindelijk, last not least, Spoel, den zachten, bescheiden, wijsgeerigen man, die naam verwierf inzonderheid met zijne portretten en in de kracht zijns leven te Rotterdam gestorven is. Van die allen was Bisschop de jongste; Spoel had zich toen reeds in Rotterdam gevestigd, vanwaar hij telkens overkwam, om den raad en voorlichting des Meesters te vragen. Zulk gezamelijk werken in het atelier van eenen "Meester" in de kunst is niet meer in zwang; het zijn nu Academiën waar de jonge beoefenaars der kunst hunne vorming zoeken; doch Bisschop heeft zich over de leiding van Schmidt nooit beklaagd. Gelukkige, ideale jaren doorleefde hij te Delft; ook hield Schmidt zijne leerlingen niet aan zijn atelier gekluisterd, doch zorgde dat zij ook elders hunnen blikken konden verrijken. Zoo kwam Bisschop herhaalde keeren te Dongen, het primitiefste van alle primitieve dorpen in Brabant, tusschen duin en bosch en heide. Daar waren de jongelingen bijeen; somtijds met Schmidt en diens geheele gezin en enkele vrienden; daar leefden zij vroolijk en vrij, somwijlen ten getale van meer dan dertig in éene herberg, waar tot zelfs in de schuren nachtkwartier werd gegeven Bisschop en zijne vrienden maakten er studies en - maakten er pret. [...] Niet slechts werd er te Dongen gewerkt en werd er het jonge leven genoten, er werd handel gedreven ook! Voor de geringste prijzen kochten de jonge schilders de prachtigste antieke dingen, voor henzelven en de te huisgebleven vrienden. Nog zijn de fraai gesneden kasten van donker eikenhout, de koperen luchters, enz. sieraden van Bisschops atelier en dat zijner vrienden. De gelukkige tijd te Delft, afgewisseld door zulke kunstreizen; mocht nog geen drie jaren duren; toen stierf Schmidt, in de kracht zijns levens, in 1849.
Trefwoord
kunstonderwijs; antiquiteit; verzameling van de kunstenaar; studiereis

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?