Mainmenu

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

Roelofs, Willem, 1891-10-01, Willem Roelofs
Citaat
Bibliotheek
Elsevier's geïllustreerd maandschrift : verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
Willem Roelofs
Begindatum
1891-10-01
Einddatum
1891-11-01
Trefwoord persoon
Roelofs, Willem (kunstenaar)
(auteur/correspondent)
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
Nog herinner ik mij, hoe ik te Brussel hem een bezoek bracht; ik kwam binnen; door de stilgehouden achterkamer, zag ik, de portières opheffend, in het volle licht van zijn atelier hem staan, in een eenvoudig werkbuisje, met de attributen van zijn vak in de hand, voor een grooten ezel, waarop een nog onvoltooid schilderij in breede lijst. Als altijd is zijne begroeting allerhartelijkst, informeert hij naar de gezondheid mijner huisgenooten, voor dat ik tijd heb naar de zijne te vragen. Eindelijk, nadat ik een sigaar en een "borreltje" gekregen heb, en een plaats op de canapé, begint hij te vertellen van het schilderij, dat hij onder handen heeft. - Ik vraag me, klinkt het al gauw, of die lijn zich niet wat repeteert. Ik beschouw die vraag als rhetorisch, tot hij door een "hè?" mij tot een antwoord ....noopt. - Ik weet het niet, betuig ik van ganscher harte, leek als ik ben. - Het is zoo'n beetje hetzelfde, hè? aan alle bei de kanten, vindt-je niet? - Misschien wel! waag ik te zeggen. Er is geen ontkomen aan; ik moet advies geven. Ik tracht dat zoo bescheiden mogelijk te doen en neem een oogenblik, dat Roelofs - niet naar aanleiding van mijn stamelen, maar door eigen nadenken gedreven -, de lucht nog eens oversmeert, te baat, om het atelier wat van nabij op te nemen. In eenvoudige, gouden lijstjes hangen daar van onder tot boven studies, als evenveel zegeteekeningen van zijn tochten. Er zijn er daaronder van Fontainebleau; van het "Kempenland," een geweldig sterk licht-effect van den Leidschen Dam; er zijn er ook uit Schotland. Want waar hij geweest is, heeft hij geschilderd. Maar het menigvuldigst ziet gij er de weide, met eenige "beesten," met wat boomen, een sloot, en min of meer gemouvementeerde lucht; min of meer, want nu eens zijn het weinige witte wolkjes, windveeren bijna, dan weer groote wolkgevaarten, "luchten om van te droomen." In de laatste jaren vooral zijn de "beesten" er bij gekomen; uit dezelfde periode dateeren de plassen (de Waterlelies), uit een vroegere de eiken. Maar eiken, plassen of beesten, het is altijd "gezien," op heeterdaad betrapt; het is geschilderd in het goede geloof, dat het genoeg was het weer te geven, zooals het was, om bij den beschouwer denzelfden indruk van bewondering te weeg te brengen, dien hij ondervond, toen hij juist dit brok, juist dit moment koos. Want Roelofs zal niet dikwijls een motief verzinnen.
Trefwoord
atelierbezoeker; atelier-inboedel; olieverfstudie; schilderen; in het atelier werken; raadgevingen; realisme (expressievorm)

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?