Mainmenu

Explore

alle databases/site
Zoekhistorie
Geen zoekopdrachten gevonden

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk

1804-01-27, Programma van de Academie ter bevordering der Schilder-, Teeken-, Graveer- en Beeldhouwkunde, Opgericht te Leyden, onder de Zinspreuk: Ars Aemula Naturae, behelzende eene prys-opgave voor den jare 1804.
Citaat
Bibliotheek
Algemeene konst- en letterbode (Link to publicatie)
Vorm
tijdschriftartikel
Vrije titel
Programma van de Academie ter bevordering der Schilder-, Teeken-, Graveer- en Beeldhouwkunde, Opgericht te Leyden, onder de Zinspreuk: Ars Aemula Naturae, behelzende eene prys-opgave voor den jare 1804.
Begindatum
1804-01-27
Trefwoord persoon
Aantal pagina´s
pp. 51-54
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
p. 51 Men hoort niet zelden billyke klagten van Kunstenaars, die het geschiedkundige vak beoefenen, over de schaarsheid van nieuwe onderwerpen, in welke hun genie alle de kragt van zijn vindings-vermogen kan tentoon p. 52 spreiden, en eenen vrijen loop wagen, zonder de voetstappen van anderen te ontmoeten, die reeds den weg gebaand hebben. Immers, daar de natuur en het gemeene leven eene oneindige verscheidenheid opleveren, is het vak der geschiedenis, schoon van grooten omvang en door de verbeeldingskragt nog verder uitgebreid, egter bepaald en bykans uitgeput. De fabelagtige, de gewyde en ongewyde geschiedenis, zoo wel van vroegere als van latere dagen, ja zelfs de allegorie, is reeds zoodanig gebruikt, dat men naauwlyks een onderwerp van belang kan bedenken, waar op niet reeds velen, als om stryd, zich geoefend hebben. Men doet dus den Kunstenaren een wezenlyken dienst, door hen een nieuw, of ten minsten nog weinig behandeld onderwerp te ontdekken, en ter beproeving hunner kragten aan te bieden. 'Er schuilen nog hier en daar, onder het kleed der geschiedenis toneelen, wier stille grootheid het oog minder tot zich schynt getrokken te hebben, en die nog de hand van eenen meester verwagten, om der vergetelheid ontrukt te worden. Zoodanig is het onderwerp, het welk de Bestuurders der Leydsche Schilder-Academie aan den nayver van alle Kunstenaars aanbieden, onder uitlooving van eenen eereprijs voor hem, die bevonden zal worden het best geslaagd te zijn: Alexander, zynen vriend Lysimachus, by ongeluk, aan het hoofd gewond hebbende, gebruikt zyn eigen koninglyk hoofdciersel, om het bloed te stelpen. (...) p.53 De Kunstenaars zullen, zelfs by het oppervlakkigst nadenken, de schoonheid van het opgegeven onderwerp, en de hoofdvereischten der behandeling beseffen. De geheele groep bestaat in twee mansbeelden en een paard. Het landschap kan weinig opleveren; schoon de verbeeldingskragt wilde struiken, of half in 't zand begravene overblyffels van eenig gebouw kan voorstellen, als het waarschynelyk punt, waar zich de loop van 't paard gestuit heeft gevonden, en de gewonde Lysimachus zich heeft nedergezet. In 't verschiet kan men de vlugtende vyanden zichtbaar maken. Hoe eenvoudiger en minder in getal de beelden zyn, des te scherper moet in de uitvoering op naauwkeurigheid van teekening en schaduwing, en op waarheid van uitdrukking gelet worden. (...) p. 54 (...) De taak des Schilders is dus, het oogenblik zichtbaar te maken, waar in de volvoering eener schoone en dringend noodzakelyke daad wordt opgehouden door den stryd van wederzydsche gemoedsbewegingen, beide edel en werkzaam, schoon uit verschillende beginsels. Wy zien Lysimachus bloeden, - wy wenschen met angstig ongeduld dat de Koning zyn voornemen uitvoere, - wy voelen ons bezield met die zelfde edele drift, met welke hy zynen vriend ter hulpe streeft, - maar wy bewonderen tevens de verhevene zedigheid van den Held, dien het gevoel der eere en van zyne bestemming boven het gevaar van zyn leven verheft. - Ziet daar de uitwerking welke het kunststuk, is het wel uitgevoerd, op den aanschouwer moet doen.
Trefwoord
onderwerp(keuze); wijze van schilderen (guideterm); doordacht schilderen; beoordeling van een kunstwerk; idee hebben (voor een kunstwerk); opdracht; academie

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?