Mainmenu
128425
1 / 1

Wybrand de Geest (I)

Portret van Wytze van Cammingha (1592-1641), 1634 gedateerd
Private collection
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

pendant

Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 200 x 126 cm
dagmaat
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Huidige toeschrijving
Wybrand de Geest (I)
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1634 gedateerd (1634)
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
57340
Identificatie gebaseerd op
vererving; wapen
Opmerking portret
Gesigneerd en gedateerd linksboven: 'M. DC XXXIV / W. de Geest faciebat / Leovardiae'Van Harinxma thoe Slooten Stichting; verervingslijn onzeker. Argumentatievan FvK op fiche: De vererving van de portretten van de kinderloze echtelieden Van Cammingha-van Vervou is onzeker. De man was een volle neef van een kinderloos overleden Catharina van Cammingha, gehuwd geweest met Homme van Harinxma, broer van Dr. Pieter van Harinxma, de stamhouder, die gehuwd was met Susanna van Burmania ex matre Jelck van Cammingha, een zeer verre bloedverwant van Wytze van Cammingha. Waarschijnlijk zijn deze portretten aan de Harinxma's gekomen, niet door de Cammingha-relaties, maar door de relatie van de Harinxma's met de familie van zijn vrouw en haar moeder. De vrouw was door haar tweede huwelijk en haar stiefkinderen Van Andreae verwant aan de beide echtparen Van Harinxma-van Scheltema. Het meest aannemelijk lijkt dat de portretten terugvielen op de familie van de moeder van Sophia (Saepck) Vervou (zij zelve was enig kind geweest), n.l. Sjouck van Ockinga, die als weduwe van Hessel Raes van Vervou kinderloos [sic!??] hertrouwde met Pieter Sickesz. van Cammingha,broer van haar latere schoonzoon. De oudste zuster van Sjouck van Ockinga was Hylck van Ockinga, gehuwd met Jarich van Ockinga, wiens kleinzoon Sybren van Ockinga gehuwd (kinderloos) was met Jeltje Pietersdr. van Harinxma ex matre Van Burmania, die ook langs vele kanten geparenteerd was aan de Van Cammingha's en Ockinga's.Linksboven alliantie wapens (later opgeschilderd ?): twee maal Van Cammingha.Literatuur: Moes 1417/1; Tentoonstelling Friesland, Leeuwarden, 1877, nr.82b; A. Wassenbergh, De portretkunst in Friesland in de 17e eeuw, p. 35, 108, afb. 78; K. Bauch, J.A. Backer, 1926, p. 10, afb. 7; tent.cat. Portretten van Echt en Trouw, Haarlem (Frans Halsmuseum) 1986, nr. 24; P. Bakker, 'De Friese adel en de schilderkunst in de Gouden Eeuw: een ver kenning', Viirtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 15 (2008), p. 43-71, i.h.b. p. 62, afb. (kleur) op p. 61negatief Popken 641122/1.Tegelvloer, tafel met rood kleed, mantel, hoed, degen en bandelier, groene buis, goudbrokaten mouwen, kousenbanden, rozetten op schoenen, platte kanten kraag, wandelstok in de rechterhand.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2009-07-07; Laatste wijziging: 2021-06-17

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?