Mainmenu

Reference Lab – De Stijl

In het project Reference Lab – De Stijl onderzoekt het RKD de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een platform voor het bewaren, koppelen en delen van technische onderzoeksdata, om zo data te waarborgen, lopende onderzoeken te ondersteunen en nieuw onderzoek te faciliteren.


Technische onderzoeksdata

Technisch onderzoek neemt een steeds belangrijkere plek in de kunstgeschiedenis in. Zowel nationaal als internationaal worden kunstwerken op grote schaal blootgesteld aan röntgenstralen, UV en infrarood, en aan meer moderne onderzoekstechnieken zoals XRF-scanning. Hierbij wordt een bulk aan onderzoeksdata gegenereerd, die na afronding van het onderzoek of de restauratie vaak in kasten, lades en op servers verdwijnt. Het RKD wil deze onderzoeksdata toegankelijk maken voor onderzoekers die willen voortborduren op het al aanwezige materiaal en koppelen aan andere datasets waardoor nieuwe dwarsverbanden kunnen worden gevonden.


Pilot project Reference Lab – De Stijl

Met het pilotproject Reference Lab [Referentie Laboratorium] – De Stijl neemt het RKD – in navolging van eerdere initiatieven zoals The Rembrandt Database – een volgende stap in het creëren van een platform voor het bewaren en delen van technisch onderzoeksmateriaal. Aan de hand van een selectie informatie en documentatie rondom De Stijl in de collecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het RKD zal worden onderzocht of en hoe het RKD haar database voor natuurwetenschappelijke documentatie, genaamd RKDtechnical, kan inzetten om wijdverspreide en diverse onderzoekdata via één platform op een uniforme wijze te ontsluiten, koppelen, presenteren en beschikbaar te stellen voor vervolgonderzoek.


Duurzaam platform

De kennis en ervaring die tijdens het pilotproject wordt opgedaan, moet resulteren in inzicht over de ontwikkeling en toekomstige implementatie van een duurzaam internationaal platform waar onderzoekdata van verschillende instellingen op één locatie kunnen worden ondergebracht. Een portal waar vanuit één virtueel punt gestandaardiseerde data kunnen worden doorzocht en geanalyseerd.

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als onderdeel van het Europese samenwerkingsverband European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS). De RCE is partner in dit project en zal een selectie van haar documentatie over De Stijl hiervoor beschikbaar stellen.